Udlånsplatformen: Lån studenterklubben 1/2


Lånekontrakt

Senest opdateret d. 12/3/2018.

Mellem den selvejende Forening Studenterklubben, repræsenteret ved udlånsgruppen, i detfølgende kaldet Studenterklubben, og Låner af studenterklubbens lokaler indgås følgende aftale:

§1 Bevilling

Alle studerende og ansatte på Panum Instituttet kan låne Studenterklubbens lokaler vederlagsfrit dog ved indbetaling af depositum. Ansøgningsskema findes på studklub.dk.

Stk. 2. Indbetaling af depositum skal ske senest 6 uger før arrangementet. Det skal ske ved indbetaling af 1500 dkr. på følgende konto: Reg. nr.: 3121 kontonummer: 3156116696.

Låners navn og organisation skal tydeligt fremgå. Overholdes fristen for de 6 uger ikke, kan arrangementet aflyses så evt. andre Lånere kan overtage datoen. Aflyses arrangementet af låner senere end 4 uger før afholdelsesdatoen, opkræves et gebyr på 250 dkr. pr. Tender.

Stk. 3. Depositum tilbagebetales for så vidt muligt, af Studenterklubben via udlånsgruppen mandag efter arrangementet efter at Tender har godkendt lokalets samt inventarets stand.

Stk. 4. Oplyses korrekt konto nr. ikke i Låneansøgningen, inddrages depositum af Studenterklubben. Speciel aftale kan indgås med Studenterklubben i forbindelse med gentagne arrangementer.

Stk. 5 Låner tildeles af Studenterklubben én Tender ved arrangementer under 150 personer og 2 Tendere ved arrangementer med over 150 personer. Tenderens funktion er, at følgende overholde:

  • Studenterklubbens regler og vedtægter
  • Gældende love og regler fra respektive myndigheder.

Endvidere har Tender stor erfaring med afholdelse af arrangementer i studenterklubbens lokaler og kan derfor vejlede i forbindelse med det enkelte arrangement.

§2 Regnskab

Klubbens arrangementer inklusiv udlåns arrangementer må ikke danne overskud, der ikke kan doneres til studentersociale forhold. Derfor skal alle indtægter fra arrangementer overleveres til Tender. Dette inkluderer også billetindtægter, mobilpay mv.

§3 Adgang

Et hvert arrangement holdes som ”lukket” arrangement, således at kun indbudte personer har adgang. Dvs. de, der har købt billet eller lignende. Det pålægges Låner at sørge for, at der under hele arrangementet er kontrol af gæster i døren så arrangementet forbliver ”lukket”.

Stk. 2. Der må ikke udleveres eller sælges billet/adgangskort efter arrangementets start.

§4-Lokaler

Låner er økonomisk ansvarlig for skader påført løst og fast inventar af arrangementets deltagere. Før og efter arrangementet gennemgås lokalerne og inventar af Låner og Tender.

Stk. 2. Ophængning af pynt må ikke beskadige inventaret og kan blive påkrævet af Tender, at tages ned, såfremt det er til gene eller udgør en brandfare.

Stk. 3. Opbygning af scene eller anden fast inventar skal ske i samråd Studenterklubben og brandmyndighederne.

§5 Oprydning

Efter arrangementet skal der ryddes op og gøres rent svarende til Studenterklubbens gældende regler om oprydning og rengøring i klublokaler og udendørsarealer. Udendørsarealerne skal være rengjorte inden kl. 7 den efterfølgende morgen.

Stk. 2. Oprydning og rengøring godkendes af Tender dagen efter arrangementet inden klokken 15. Dog kan dette også ske på andet tidspunkt efter aftale med Studenterklubben. Udgifter til ekstra rengøring fortaget af Studenterklubben eller Panum Instituttets Driftafdeling afholdes af Låner.

Stk. 3. Bemærk at Låner kan risikere, at klublokalerne før arrangementets start ikke forefindes fuldstændig opryddede. Herfor påtager Studenterklubben sig intet ansvar, men alligevel kræves §5 stk. 1 og 2 overholdt!

§6 Brud af regler

Såfremt ovenstående reglement ikke overholdes forbeholder Studenterklubben sig ret til at trække i depositum efter for godt befindende og evt. fratage Låner ret til fremtidige lån af lokaler.

Stk. 2 Desuden opkræves Låner omkostningerne for hvert ulovligt aktiveret brandalarm.

§7 Parkering

Der må ikke parkeres biler tilhørende arrangementet på Panum Instituttets arealer under arrangementet.

§8 Drikkevarer

Der må ikke medbringes drikkevarer til klublokalerne uden særlig aftale med Studenterklubben. Der kan i samråd med Tender indkøbes specielle varer eller betales proppenge.

§9 Ansvar

Låner er over for Studenterklubben ansvarlig for, at paragrafferne i denne kontrakt ikke overtrædes ved handlinger foretaget af arrangøren eller dennes gæster. Herunder gælder skader sket under pågældende arrangement, der ikke kan tilskrives almindeligt slid.

§10 Forpligtelse

Ved indsending/underskrivelse af aftale forpligter Låner sig ret til at overholde paragrafferne opremset i aftalen.

Fortsæt: Jeg har læst og forstået ovenstående og vil gerne låne studenterklubben.